Projeler

Selection of projects in various scales and historical building types

BODRUM KALESİ
2014-2015

İŞVEREN 

Kültür ve Turizm Bakanlığı / İzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü

TANIM

Bodrum Kalesi, Anadolu genelindeki Orta Çağ kale yapılarından gerek mimari özelliği gerekse de dönemsel olarak ayrışır. Haçlıların inşaa ettirdiği son kalelerden biri olan yapı, bütüncüllüğünü koruyarak günümüze ulaşmıştır. Bodrum Kalesi günümüzde kara ve sualtı arkeolojisi eserlerinin sergilendiği ‘Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’ olarak kullanılmaktadır.

Proje, mimari koruma projelerinin yanı sıra yeniden kullanım / müzecilik ile peyzaj ve mühendislik çalışmalarını içermektedir. 

CLIENT

Ministry of Culture and Tourism / İzmir Directorate of Surveying and Monuments

DESCRIPTION

Bodrum Castle, differentiates from the Medieval castles among Anatolia, both for its architectural property and periodically. As being one of the latest castles that was constructed by the rule of the Crusaders, It extents with preserving its integrity. Bodrum Castle functions as a museum of land and nautical archaeological objects under the name of ‘Bodrum Museum of Underwater Archaeology’.

The Project incorporates re-use / museum, landscape and engineering works beside the architectural conservation studies.

TAŞ MESCİD
2014-2015

İŞVEREN
T.C. Başbakanlık / Vakıflar Ankara Bölge Müdürlüğü

TANIM
Çankırı kent merkezinde yer alan Taş Mescit Anadolu Selçukluları dönemine tarihlenir. İlk inşasında Darülhadis ve Darüşşifa birimlerinden oluşan yapı kompleksine daha sonra Mevlevihane yapısı eklenmiştir. Günümüze sadece Taş Mescit olarak adlandırılan Darülhadis kısmı ulaşan yapı grubunun diğer öğelerinin kalıntıları 2012 yılında yapılan arkeolojik kazılarda açığa çıkarılmıştır.

Proje, Darülhadis’in restorasyon çalışmalarının yanı sıra, günümüzde kısmen izlenebilen yapı kalıntılarının restitüsyon çalışmasına dayalı rekonstrüksüyon çalışmalarını içermektedir.

CLIENT
T.R. Prime Ministry / Ankara Directorate of Foundations

DESCRIPTION
Taş Mescit, located at the city center of Çankırı, is dated to the period of Anatolian Seljuks. The building complex was constructed as two different units (Darülhadis and Darüşşifa) at first, and then Mevlevihane building was added on it. At present, only Darülhadis, namely Stone Mosque, unit extents; other parts of the complex have been revealed by the archeological excavations held in 2012.

The Project incorporates both the architectural conservation studies of Darülhadis (Stone Mosque) and reconstruction projects of the remains based on the restitution studies (Darüşşifa and Mevlevihane).

RAM KALESİ
2014

İŞVEREN 

T.C. Başbakanlık / Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı – TİKA

TANIM

Türkiye ile Sırbistan Cumhuriyeti’nin ortak kültürel mirası olan Ram Kalesi’nin TİKA önderliğinde hazırlanan koruma projesi 2014 yılında gerçekleşmiştir. Yapı, Sultan II. Beyazid emriyle 15. yy sonlarında Tuna Nehri kıyısına, inşaa ettirilmiştir. Ram Kalesi, uzun yıllar imparatorluk hakimiyetinde kaldıktan sonra 18.yy sonlarında tamemen terk edilmiştir. Kale günümüzde Sırbistan’ın küçük şehirlerinden biri olan Veliko Gradiste yakınlarında yer almaktadır. 

Proje kapsamında mimari koruma proje çalışmalarının yanı sıra, yapısal güçlendirme ve arkeolojik kazı planları hazırlanmıştır.

CLIENT

T.R. Prime Ministry / Turkish Cooperation and Coordination Agency

DESCRIPTION

The conservation project of Ram Castle, that is the common cultural heritage of both Turkish and Serbian Republic, was realized by the leadership of TİKA in 2014. The Castle was constructed by the order of Sultan Beyazid 2nd by the river Tuna at the end of the 15th century. After a long period of Ottoman authority, Ram Castle was completely left at the end of the 18th century. Currently, the castle is located near a small province of Serbia namely Veliko Gradiste.

The Project cooperates both the preparation of the architectural conservation projects and structural enforcement, archeological excavation plan studies.

TARİHİ KÖPRÜLER
2011

İŞVEREN

Karayolları Genel Müdürlüğü / Tarihi Köprüler Şube Müdürlüğü

TANIM

2011 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti genelinde farklı dönem, boyut ve yapım tekniğine sahip kültür varlığı niteliğindeki köprü yapıları tarafımızca projelendirilmektedir. Çalışılan yapılardan bu çalışmaya kısa bir seçki konmuştur: Alakır Köprüsü segment formlu tuğla kemer sistemi ile bilinen tek Roma Dönemi köprüsüdür. Boğaz Köprüsü, anıtsal niteliğinin yanı sıra, Kızılırmak Nehri üzerindeki en önemli Osmanlı Dönemi köprülerinden biridir. Ali Çetinkaya Köprüsü ise Cumhuriyet’in ilk yıllarında inşaa edilmiştir ve uzunluğu bakımından ülkenin en büyük tescilli betonarme köprüsüdür.

Tarihi köprü projeleri hazırlanması sürecinde; rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin yanı sıra kapsamlı tarihsel ve tipolojik araştırmalar, malzeme analizleri ve yapısal testler yapılmaktadır.

CLIENT

General Directorate of Highways / Division of Historical Bridges

DESCRIPTION

Since 2011, bridges as cultural property throughout the Turkish Republic from different periods, dimension and construction technique have been studied on our part. A brief compilation of them as follows: Alakır Bridge is a unique example from the Roman period with its segmental – brick arch system. Boğaz Bridge, besides its monumental quality, is one of the most important bridges from Ottoman period on Kızılırmak River. Furthermore, Ali Çetinkaya Bridge was constructed in the early period of Republic and is the longest registered reinforced concrete bridge among the country.

During the preparation process of historical bridge projects; besides the survey, restitution and restoration studies, extensive historical and typology researches, material analysis an structural tests are being performed.

MİDAS ANITI
2012-2013

İŞVEREN

Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ankara Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü

TANIM

Frig Vadisi’nin en görkemli eseri olarak kabul edilen Midas Anıtı, milattan önce 6.yy a tarihlenir. Anıt, yerleşimdeki benzer yapılardan gerek boyutları, gerekse de kabartmalarındaki özenli işçilikle ayrışır.

Proje, anıtın belgelemesi ile başlamış, anıt işlemeli yüzeyinde izlenen ayrılmanın sebeplerini araştıran yapısal ve jeofizik çalışmalarla devam etmiştir. Bu çalışmalar; yapısal izleme, dinamik testler ile GPR çalışmalarını kapsamış ve analiz sonuçları değerlendirilerek yapıya uygun koruma kararları geliştirilmiştir.

CLIENT

T.R. Prime Ministry / Turkish Cooperation and Coordination Agency

DESCRIPTION

The conservation project of Ram Castle, that is the common cultural heritage of both Turkish and Serbian Republic, was realized by the leadership of TİKA in 2014. The Castle was constructed by the order of Sultan Beyazid 2nd by the river Tuna at the end of the 15th century. After a long period of Ottoman authority, Ram Castle was completely left at the end of the 18th century. Currently, the castle is located near a small province of Serbia namely Veliko Gradiste.

The Project cooperates both the preparation of the architectural conservation projects and structural enforcement, archeological excavation plan studies.

AYASULUK KALESİ
2010-2012

İŞVEREN 

Selçuk Belediyesi / İzmir

TANIM

Ayasuluk Kalesi, İzmir ili Selçuk İlçesi kent merkezinde konumlanır. Kale güneyinde St.Jean Bazilikasının bulunduğu 1. Derece arkeolojik sit alanında yer alır. Kale içindeki küçük Bazilika kalenin tanımladığı alanın Bizans Dönemi’nde de kullanıldığının kanıtıdır. Sur duvarları ise Aydınoğulları ile Osmanlı döneminin izlerini taşır.

Proje, mimari koruma projelerinin yanı sıra kale ve St.Jean ören yerini içeren geçen bir arkeolojik alanın çevre düzenleme çalışmalarını içermiştir.

CLIENT

Selçuk Municipality / İzmir

DESCRIPTION

Ayasuluk Castle is located at the center of Selçuk village, İzmir. The castle stands at a 1st degree archaeological site, where the Basilica of St.John is on the south part. The small Basilica in the castle is a proof for the use of the site during the Byzantine period. The fortresses have the traces of Aydınoğulları and Ottoman period.

The Project incorporates the landscape projects including the Castle and St.John Basilica besides the architectural conservation studies.

ADANA
ETNOGRAFYA MÜZESİ
2010

İŞVEREN 

Kültür ve Turizm Bakanlığı / Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü

TANIM

Adana şehir merkezinde yer alan ve 1845 yılına tarihlenen kilise yapısı, 1960’lı yıllardan itibaren ‘etnografya müzesi’ olarak kullanılmıştır. Kilise avlusunda yer alan geleneksel konut yapısı ise uzun yıllar Adana Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü olarak işlevlenmiştir. Proje, Adana ve çevresinde nadiren günümüze ulaşmış yapı tiplerinden biri olan Rum Kilise’nin farkındalığını artırmayı hedeflemiştir.

Çalışma kapsamında, kilise yapısının aslına uygun restorasyonu, geleneksel konut yapısının ise korunarak etnografik eserlerin sergilendiği düzenleme önerilmiştir.

CLIENT

Ministry of Culture and Tourism / Adana Directorate of Surveying and Monuments

DESCRIPTION

The Greek Church that is located at the city center of Adana and dated to 1845, has been used ad an ‘ethnography museum’ since 1960’s. The traditional residential building in the courtyard of the building complex has functioned as ‘Adana Directorate of Surveying and Monuments. The Project aims the increase the consciousness of such a building type, Greek Church, that rarely extents in Adana and nearby.

Within the scope of the study, restoration of the church with respect to its original state and arrangement and conservation of the traditional building where ethnographical objects are exhibited is suggested.

KAHTA KALE
2009-2010

İŞVEREN

T.C. Adıyaman Valiliği

TANIM

Adıyaman İli, Kahta İlçesi yakınında bulunan Kahta Kalesi (Yeni Kale), Nemrut Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde yer alır. Kalenin üzerine kurulduğu sarp kayalık alanın antik dönemde (Komagene) de kullanıldığı bilinmektedir. Kale surları ve yapıları ise Haçlı kalelerin özelliklerini taşımakla birlikte, yapı Eyyubiler döneminde onarılmış ve genişletilmiştir.

Proje kapsamında rölöve, dönemleme ve restitüsyon çalışmalarının yanı sıra yapı elemanlarının salt konsolidasyonuna yönelik müdahaleler önerilmiştir.

CLIENT

T.R. Governor of Adıyaman

DESCRIPTION

Kahta Castle near Kahta village, is located inside Nemrut Mountain National Park. It is clear that, the high rocky hill where the castle was built, was being used at the ancient times(Komagene). While the fortresses and castle units are representing the characteristic features of the Crusader castles, the building has been restored and enlarged at the time of Eyyubi State.

Within the scope of the project, beside the survey and restitution studies, intervention methods for the consolidation of the remaining architectural elements has been suggested.

KAŞ [ANTIPHELLOS] ANTİK TİYATROSU
2009

İŞVEREN

Kültür ve Turizm Bakanlığı / Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü

TANIM

Kaş Antik Tiyatrosu (Antiphellos), Antalya İli Kaş İlçesi kentsel ve arkeolojik sit alanında yer alır. Helenistik Dönemde inşaa edildiği bilinen M.S. 2yy da onarılmıştır. Sahnesiz antik tiyatro yapılarından biri olan Antiphellos, Likya Uygarlığı’nın önemli eserlerinden biridir.

Proje kapsamında yapı ve yapı çevresindeki özgün mimari bloklarının belgelenmesi ile restitüsyon çalışması yapılmıştır. Restorasyon önerisi ise kısmen ya da tamamen yok olmuş cavea elemanları ile anelemna duvarlarının geri dönüşebilir şekilde imitasyon tekniğinde onarılmasını içermektedir.

CLIENT

Ministry of Culture and Tourism / Antalya Directorate of Surveying and Monuments

DESCRIPTION

Kaş Antique Theatre (Antiphellos) is located at the urban and the archaeological site of Kaş, Antalya. The building was constructed in Hellenistic Period and restored at the 2nd century A.C. As being one of the types of antique theatres without a scene, Antiphellos is one of the most important monuments dating to Lycia Civilization.

Within the scope of the Project, both the documentation of the existing building and architectural blocks nearby besides restitution study. While the restoration proposal involves the restoration of partly or copmletely blasted cavea and anelemna elements’ reconstruction by imitation method.

ASLANHANE CAMİİ
2008-2009

İŞVEREN

T.C. Başbakanlık / Vakıflar Ankara Bölge Müdürlüğü

TANIM

Ankara tarihi kent merkezinde yer alan yapı Selçuklular Dönemi’ne tarihlenir. Aslanhane Camisi ender rastlanan ahşap taşıyıcı sistemli camilerden biridir. Caminin ahşap minberi ile alçı mihrabındaki işçiliğin yanı sıra sırlı tuğla minaresi yapıldığı dönemin özelliklerini yansıtır.

Proje kapsamında rölöve, dönemleme ve restitüsyon çalışmalarının yanı sıra taşıyıcı sistem sorunlarının giderilmesi ve özgün mimari elemanların konservasyonu için detaylı çalışmalar hazırlanmıştır.

CLIENT

T.R. Prime Ministry / Ankara Directorate of Foundations

DESCRIPTION

The building, located at the historical city center of Ankara, is dated to the Seljuk Period. Aslanhane Mosque is one of the rare examples of the mosques having timber structural system. The workmanship of timber minbar and stucco mihrab as well as the brick minaret, reflects the architecture of the period.

Within the scope of the project, beside the survey and restitution studies, intervention methods for the restoration oh the timber structural system and consolidation of the remaining architectural elements have been suggested.

CEVRİ USTA CAMİİ
2008-2009

İŞVEREN

T.C. Başbakanlık / Vakıflar İstanbul Bölge Müdürlüğü

TANIM

İstanbul Üsküdar’da yer alan yapı geç dönem Osmanlı eseridir. Ampir uslupla tasarlanmış cepheler, caminin basit plan şemasına rağmen oldukça detaylıdır. Tek hacimli harim kısmını örten kubbe bezemelidir.

Proje kapsamında mimari koruma çalışmalarının yanı sıra, çevre düzenleme çalışmaları da hazırlanmıştır.

CLIENT

T.R. Prime Ministry / İstanbul Directorate of Foundations

DESCRIPTION

The building, located at Üsküdar – İstanbul, is a late Ottoman Mosque. The empirical design of the facades is fairly detailed with respect to the simple plan scheme. The domic upper structure of the harim is ornamented.

Within the scope of the project, beside the survey and restitution studies, landscape studies have been prepared.

SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA
2007-2008

İŞVEREN

T.C. Kilis, Gaziantep Valiliği

TANIM

Sokak sağlıklaştırma projeleri, Kilis ve Gaziantep kent merkezlerinde yer alan konut yapılarının oluşturduğu tarihi dokuda gerçekleştirilmiştir. İklim şartlarına göre içe dönük tasarlanmış yapıların zemin katları genellikle sağır duvarlı, birinci katlar ise mekanın tasarımına göre mimari açıklığa sahiptir. Mekanların kurgusu ise genellikle iç kısımda avlu tanımlar.

Çalışma kapsamında; belgeleme, cephelerin restorasyonu ve çevre düzenleme çalışmalarının yanı sıra, konut dokusuna ilişkin tipoloji çalışmaları hazırlanmıştır.

CLIENT

T.R. Governor of Kilis, Gaziantep

DESCRIPTION

Street rehabilitation projects have been held in the city center of Kilis and Gaziantep, where the residential historic tissues are found. The introverted designed buildings with respect to the climatic conditions have blind walls on the ground floors whereas the first floors have architectural openings according to the design of the interior space. The plan scheme of the spaces generally defines a courtyard inside.

Within the scope of the study; besides the survey, restoration of the facades and landscape studies, typology of the buildings in the historical tissue have been prepared.

AHİ ELVAN CAMİİ
2007

İŞVEREN

T.C. Başbakanlık / Vakıflar Ankara Bölge Müdürlüğü

TANIM

Ankara tarihi kent merkezinde yer alan yapı Selçuklular Dönemi’ne tarihlenir. Ahi Elvan Camisi ender rastlanan ahşap taşıyıcı sistemli camilerden biridir. Caminin ahşap minberi ile alçı mihrabındaki işçiliğin yanı sıra sırlı tuğla minaresi yapıldığı dönemin özelliklerini yansıtır.

Proje kapsamında rölöve, dönemleme ve restitüsyon çalışmalarının yanı sıra taşıyıcı sistem sorunlarının giderilmesi ve özgün mimari elemanların konservasyonu için detaylı çalışmalar hazırlanmıştır.

CLIENT

T.R. Prime Ministry / Ankara Directorate of Foundations

DESCRIPTION

The building, located at the historical city center of Ankara, is dated to the Seljuk Period. Ahi Elvan Mosque is one of the rare examples of the mosques having timber structural system. The workmanship of timber minbar and stucco mihrab reflects the architecture of the period.

Within the scope of the project, beside the survey and restitution studies, intervention methods for the restoration oh the timber structural system and consolidation of the remaining architectural elements have been suggested.

RAVANDA KALESİ
2006-2007

İŞVEREN

T.C. Kilis Valiliği

TANIM

Ravanda Kalesi, Kilis ili Polateli ilçesi kırsalında konumlanır. Kale surları ve yapıları ise Haçlı kalelerin özelliklerini taşımakla birlikte, yapı Eyyubiler döneminde onarılmış ve genişletilmiştir.

Proje, mimari koruma projelerinin yanı sıra, 1.derece arkeolojik sit alanına çevre düzenleme projesi hazırlanmıştır.

CLIENT

T.R. Governor of Kilis

DESCRIPTION

Ravanda Castle is located at the rural part of Polateli village, Kilis. While the fortresses and castle units are representing the characteristic features of the Crusader castles, the building has been restored and enlarged at the time of Eyyubi State.

The Project incorporates the landscape projects including 1st degree archaeological site besides the architectural conservation studies.

MERSİN YAĞ FABRİKASI
2019-2020

İŞVEREN

T.C. Kilis Valiliği

TANIM

Ravanda Kalesi, Kilis ili Polateli ilçesi kırsalında konumlanır. Kale surları ve yapıları ise Haçlı kalelerin özelliklerini taşımakla birlikte, yapı Eyyubiler döneminde onarılmış ve genişletilmiştir.

Proje, mimari koruma projelerinin yanı sıra, 1.derece arkeolojik sit alanına çevre düzenleme projesi hazırlanmıştır.

CLIENT

T.R. Governor of Kilis

DESCRIPTION

Ravanda Castle is located at the rural part of Polateli village, Kilis. While the fortresses and castle units are representing the characteristic features of the Crusader castles, the building has been restored and enlarged at the time of Eyyubi State.

The Project incorporates the landscape projects including 1st degree archaeological site besides the architectural conservation studies.

TARİHİ ( BÜYÜKÇEKMECE )
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KÖPRÜSÜ
2019-2020

İŞVEREN

T.C. Kilis Valiliği

TANIM

Ravanda Kalesi, Kilis ili Polateli ilçesi kırsalında konumlanır. Kale surları ve yapıları ise Haçlı kalelerin özelliklerini taşımakla birlikte, yapı Eyyubiler döneminde onarılmış ve genişletilmiştir.

Proje, mimari koruma projelerinin yanı sıra, 1.derece arkeolojik sit alanına çevre düzenleme projesi hazırlanmıştır.

HARBİYE ASKERİ MÜZESİ
2019-2020

İŞVEREN

T.C. Kilis Valiliği

TANIM

Ravanda Kalesi, Kilis ili Polateli ilçesi kırsalında konumlanır. Kale surları ve yapıları ise Haçlı kalelerin özelliklerini taşımakla birlikte, yapı Eyyubiler döneminde onarılmış ve genişletilmiştir.

Proje, mimari koruma projelerinin yanı sıra, 1.derece arkeolojik sit alanına çevre düzenleme projesi hazırlanmıştır.

BEYDAĞ KALESİ
2008-2016

İŞVEREN

T.C. Kilis Valiliği

TANIM

Ravanda Kalesi, Kilis ili Polateli ilçesi kırsalında konumlanır. Kale surları ve yapıları ise Haçlı kalelerin özelliklerini taşımakla birlikte, yapı Eyyubiler döneminde onarılmış ve genişletilmiştir.

Proje, mimari koruma projelerinin yanı sıra, 1.derece arkeolojik sit alanına çevre düzenleme projesi hazırlanmıştır.

TRT ANKARA RADYOSU
2015

İŞVEREN

T.C. Kilis Valiliği

TANIM

Ravanda Kalesi, Kilis ili Polateli ilçesi kırsalında konumlanır. Kale surları ve yapıları ise Haçlı kalelerin özelliklerini taşımakla birlikte, yapı Eyyubiler döneminde onarılmış ve genişletilmiştir.

Proje, mimari koruma projelerinin yanı sıra, 1.derece arkeolojik sit alanına çevre düzenleme projesi hazırlanmıştır.

ANKARA AKM SEREF TRİBÜNÜ
2016

İŞVEREN

T.C. Kilis Valiliği

TANIM

Ravanda Kalesi, Kilis ili Polateli ilçesi kırsalında konumlanır. Kale surları ve yapıları ise Haçlı kalelerin özelliklerini taşımakla birlikte, yapı Eyyubiler döneminde onarılmış ve genişletilmiştir.

Proje, mimari koruma projelerinin yanı sıra, 1.derece arkeolojik sit alanına çevre düzenleme projesi hazırlanmıştır.

KARABÜK TCDD GAR BİNALARI
2017-2018

İŞVEREN

T.C. Kilis Valiliği

TANIM

Ravanda Kalesi, Kilis ili Polateli ilçesi kırsalında konumlanır. Kale surları ve yapıları ise Haçlı kalelerin özelliklerini taşımakla birlikte, yapı Eyyubiler döneminde onarılmış ve genişletilmiştir.

Proje, mimari koruma projelerinin yanı sıra, 1.derece arkeolojik sit alanına çevre düzenleme projesi hazırlanmıştır.

AKKÖPRÜ
2017-2018

İŞVEREN

T.C. Kilis Valiliği

TANIM

Ravanda Kalesi, Kilis ili Polateli ilçesi kırsalında konumlanır. Kale surları ve yapıları ise Haçlı kalelerin özelliklerini taşımakla birlikte, yapı Eyyubiler döneminde onarılmış ve genişletilmiştir.

Proje, mimari koruma projelerinin yanı sıra, 1.derece arkeolojik sit alanına çevre düzenleme projesi hazırlanmıştır.

MAGARSUS ANTİK TİYATROSU
2017-2018

İŞVEREN

T.C. Kilis Valiliği

TANIM

Ravanda Kalesi, Kilis ili Polateli ilçesi kırsalında konumlanır. Kale surları ve yapıları ise Haçlı kalelerin özelliklerini taşımakla birlikte, yapı Eyyubiler döneminde onarılmış ve genişletilmiştir.

Proje, mimari koruma projelerinin yanı sıra, 1.derece arkeolojik sit alanına çevre düzenleme projesi hazırlanmıştır.

BÜYÜKMELEN BETONARME KÖPRÜSÜ
2018

İŞVEREN

T.C. Kilis Valiliği

TANIM

Ravanda Kalesi, Kilis ili Polateli ilçesi kırsalında konumlanır. Kale surları ve yapıları ise Haçlı kalelerin özelliklerini taşımakla birlikte, yapı Eyyubiler döneminde onarılmış ve genişletilmiştir.

Proje, mimari koruma projelerinin yanı sıra, 1.derece arkeolojik sit alanına çevre düzenleme projesi hazırlanmıştır.